Herei is a listing of the historical seventy two skill sets of Shaolin:

1.   Iron Arm Gong  
2.   Pai Da Gong  
3.   Tie Sao Zhou Gong   
4.   Zu She Gong  
5.   Kicking Gong  
6.   Tong Sha palm Gong (Zhu Ye Shou)  
7.   She Xing Shu (centipede jumping)  
8.   Ti Qian Jin  
9.   Arhat Gong  
10.   Iron Head Gong  
11.   4 section Gong  
12.   Iron cloth Gong  
13.   Double locks Gong  
14.   Shang Guan Gong  
15.   Stone lock Gong  
16.   Iron bead Gong  
17.   Qian Jin Zha Gong  
18.   Bian Jin skill  
19.   Dividing water Gong  
20.   Jade belt Gong  
21.   Eagle wing Gong  
22.   Bound skill (limb high and jump far skill)  
23.   Ba Wang Zhou  
24.   Yi Zhi Jin Gang skill  
25.   Pull out nail gong  
26.   Yi Zhi Chan Gong  
27.   Stone stake Gong  
28.   Gold cover Gong  
29.   Iron cow Gong  
30.   Tornado palm   
31.   Wo Hu Gong  
32.   Pull out mountain Gong  
33.   Gold Dragon claw (He Pan palm)  
34.   Pushing mountain Gong (Pushing mountain palm)  
35.   Kicking wood stake (Kicking wood to be moved)  
36.   Eagle claw Gong  
37.   Chopping evil sword form  
38.   Yuan Kong fist form  
39.   Jin Sha palm (Grind skill)  
40.   Tie Sha Palm  
41.   Flying action  
42.   Unbroken body  
43.   Wu Du Zhi Sha palm (5 Poisons hand)  
44.   Skill to fly on the wall and house  
45.   Yi Xian Chuan  
46.   Cuan Zhong skill  
47.   Jin Chan finger  
48.   Jie Di Gong  
49.   Clubs stake   
50.   Defloration Gong  
51.   Mantis Claw  
52.   Pao Ban Gong  
53.   Shan Zhan skill  
54.   Changing Gold sword to palm skill  
55.   Flying skill  
56.   Iron Kneel Gong  
57.   Flying on the ground Gong  
58.   Crossing hanging Gong  
59.   Crossing wave (He Shui skill)  
60.   Dian Shi Gong  
61.   Lute Gong  
62.   Flexible stone Gong  
63.   Gecko travel on wall skill  
64.   Men Dang Gong  
65.   Somersault Gong  
66.   Hop-packet Gong  
67.   Toad Gong  
68.   Thousands layers paper Gong  
69.   Billiards Gong  
70.   Locking finger Gong  
71.   Zui Feng Palm Gong  
72.   Ruan Xuan Gong